Algemene Voorwaarden van digital new Day

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

  • dnD: de eenmanszaak digital new Day, KvK nummer 85317071, gevestigd en kantoorhoudende te Ede (6718 ZR) aan de Asakkerhof 33;
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van dnD;
  • Dienst: de dienst die door dnD wordt verricht;
  • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
  • Opdrachtgever: (potentiële) wederpartij van dnD bij een Overeenkomst;
  • Opdrachtnemer: dnD
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen dnD en Opdrachtgever waarin de specificaties van (Producten en) zijn opgenomen, zoals te leveren door dnD aan Opdrachtgever;
  • Partij(en): Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, en ook op elke offerte of elk aanbod welke kan leiden tot een dergelijke Overeenkomst, een en ander tenzij in de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen ten aanzien van een deel of het geheel van deze voorwaarden. Wie zich op deze uitzondering beroept, dient dit te bewijzen.

2.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn alleen van toepassing wanneer Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

2.3 Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de (Producten en) Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de (Producten en) Diensten door deze andere partij, tenzij Opdrachtgever en die derden onderling andere algemene voorwaarden hebben afgesproken en Opdrachtnemer hier verder buiten staat.

2.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden en ook haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wanneer Opdrachtgever niet binnen twee weken schriftelijk bezwaar maakt, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen. Maakt Opdrachtgever wel bezwaar, dan kunnen Partijen de Overeenkomst voortzetten onder de oude voorwaarden, waarbij Opdrachtnemer alsdan ook de bevoegdheid toekomt de Overeenkomst te beëindigen.

2.5 Opdrachtnemer heeft het recht om de onderneming dnD eventueel in te brengen in een andere rechtsvorm, zoals een B.V. Opdrachtgever verklaard zich met het accepteren van deze algemene voorwaarden akkoord met een dergelijke activa-passiva transactie.

 

Artikel 3.          Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn altijd vrijblijvend. Een Overeenkomst komt pas tot stand wanneer Opdrachtnemer de aanvaarding bevestigt, of wanneer Partijen overgaan tot uitvoering ervan.

Een offerte voor de levering van meerdere (Producten en) Diensten verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de (Producten en) Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.2 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

 

Artikel 4.          De (Producten en) Dienst

4.1 Opdrachtnemer levert haar (Producten en) Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, met dien verstande dat Opdrachtgever hier schriftelijk mee in dient te stemmen. Juist vanwege het feit dat Opdrachtgever heeft ingestemd, zijn de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 BW uitdrukkelijke uitgesloten. Ook is Opdrachtnemer geenszins aansprakelijk voor die derde.

4.4 Alleen wanneer dit expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

4.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase (week, maand, kwartaal; naar keuze van Opdrachtnemer maar met in acht neming van redelijkheid en billijkheid) afzonderlijk mag worden gefactureerd.

4.6 Wanneer Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet beschikbaar is (vervoersproblemen, ziekte, ongevallen, stakingen, blokkades en wat dies meer zij) dan rust op Opdrachtnemer uitsluitend een op deze situatie aansluitende zorgplicht om zo mogelijk een vervanger te regelen, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn.

4.7 Opdrachtnemer levert hoofdzakelijk Diensten. Het is evenwel mogelijk dat er als onderdeel van opdracht / dienstverlening ook producten worden geleverd. Voor schade veroorzaakt door deze Producten is de producent aansprakelijk. Voor zover de producent uitsluitend aansprakelijk is op grond van het contractenrecht, cedeert Opdrachtnemer de vordering op de verkoper aan de Opdrachtgever, hetgeen Opdrachtgever aanvaardt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk ten aanzien van dergelijke producten, maar op hem rust wel een inspanningsverplichting om Opdrachtgever naar redelijkheid hulp te bieden bij verhaal.

 

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever verplicht zich om aan Opdrachtnemer alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Opdrachtnemer nodig heeft om de (Producten en) Diensten te leveren of verrichten. Opdrachtnemer mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

5.2 Opdrachtgever zorgt er ook voor dat medewerkers uit de eigen organisatie van Opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn, tijdig worden vrijgemaakt om Opdrachtnemer op de overeengekomen wijze bij te staan bij de uitvoering van de opdracht. Er is sprake van commitment.

5.3 Indien Opdrachtgever iets ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en Opdrachtgever blijkt geen (volledige) rechten ten aanzien hiervan te hebben waardoor Opdrachtnemer mogelijk wordt aangesproken door de rechthebbende, dan vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer terzake.

 

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

6.1 De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, mogen Partijen schriftelijk opzeggen tegen een termijn van twee maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders bepalen.

6.2 Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

6.3 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

6.4 Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds (Producten en) Diensten zijn geleverd of verricht, zullen de reeds uitgevoerde/geleverde (Producten en)  Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Opdrachtnemer in verzuim is met betrekking tot specifiek die Producten of Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Opdrachtnemer zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

6.5 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Opdrachtnemer vrijwaren (schadevrij houden) voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

7.1 Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. Voor consumenten wordt ook aangegeven wat de prijs is inclusief BTW.

7.2 Opdrachtnemer factureert in beginsel maandelijks, maar mag vaker of anders factureren. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

7.3 Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

7.4 De administratie van Opdrachtnemer wordt geacht juist te zijn ten aanzien van (i) de inhoud van de Overeenkomst en (ii) de geleverde of verrichte (Producten en) Diensten. Dit bewijsvermoeden kan wel in redelijkheid door Opdrachtgever weerlegd worden.

7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om haar tarieven in elk geval jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen. Voor grotere tariefwijzigingen geldt artikel 2.4.

7.6 Wanneer Opdrachtgever langer dan twee maanden in gebreke blijft ten aanzien van betaling van een factuur, dan is hij vanwege de incassomoeite een boete verschuldigd van 450 Euro per factuur (150 Euro voor consumenten,) naast alle overige wettelijke rechten.

7.7 Mocht Opdrachtnemer als onderdeel van de Overeenkomst iets in Eigendom geleverd hebben aan Opdrachtgever, dan geldt een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat Opdrachtgever alle uitstaande facturen van Opdrachtnemer heeft voldaan.

7.8 Bij annulering van een afspraak (voor een bijeenkomst) binnen 24 uur, mag Opdrachtnemer eventueel 75% in rekening brengen, bij annulering binnen 24-48 uur 50%. Bij annulering langer daarvoor, is 0% verschuldigd, maar bij annulering die neerkomt op ontbinding zonder dat de opzegtermijnen in acht zijn genomen, is (alsnog) 100% verschuldigd.

7.9 Wanneer Opdrachtgever producten of diensten van derden afneemt via Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht om dit product of deze dienst al dan niet drie maanden tevoren in rekening te brengen.

 

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde van Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als Opdrachtgever niet over de juiste IE rechten blijkt te beschikken en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer terzake.

8.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Opdrachtnemer berusten, blijven bij Opdrachtnemer. Alle IE rechten op het materiaal dat Opdrachtnemer gebruikt bij het leveren van de (Producten en) Diensten en die berusten bij derden, blijven rusten bij derden. Wanneer Opdrachtgever deze onterecht of onjuist gebruikt, vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer terzake.

8.3 Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de (Producten en) Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Opdrachtnemer. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de (Producten en) Diensten.

 

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

9.1 Uitsluitend dnD kan eventueel aansprakelijk worden gesteld inzake schade uit de Overeenkomst. Indien dnD is ingebracht in een rechtspersoon, kan geen enkele natuurlijke persoon aansprakelijk worden gesteld uit de Overeenkomst.

9.2 Opdrachtnemer heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid is in elk geval altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekering terzake uitkeert en minder indien dit volgt uit deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De aansprakelijkheid, waarvan alleen sprake kan zijn bij grove schuld of aan opzet grenzende roekeloosheid van Opdrachtnemer, is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid. Onder directe schade wordt alleen verstaan: Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek; Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst; Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst; Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van dnD te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.

9.4 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.

9.5 Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst in de laatste 6 maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen - een en ander tenzij een rechter oordeelt dat dit strijd zou opleveren met het recht.

9.6 Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt en dient altijd direct na constatering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebrek waaraan elk recht op schadevergoeding vervalt.

9.7 Opdrachtnemer is, omdat Opdrachtgever heeft ingestemd, nooit aansprakelijk voor bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk betreffende het advies om al dan niet derden in te schakelen. Dit betreft immers altijd een (naar beste weten gegeven) advies, dat Opdrachtgever vrijelijk naast zich neer kan leggen. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk jegens opdrachtgever ten aanzien van derden, wanneer deze derden niet aansprakelijk zijn jegens Opdrachtnemer.  

9.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die door de Opdrachtgever zijn ingeschakeld, dan wel die door Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld, en die verband houden met, dan wel voortvloeien uit de Overeenkomst. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer eveneens de daadwerkelijke juridische kosten vergoeden die zij maakt in verband met het verweer tegen aanspraken van deze derden.

9.9 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van en/of haperingen, vertragingen, manipulaties, hacks, bugs en virussen in enigerlei software of hardware, van wie dan ook. Wanneer Opdrachtnemer op enigerlei wijze bemiddelt, bijdraagt aan of adviseert over de inkoop of het gebruik van enigerlei vorm van software of hardware, dan blijft uitsluitend de leverancier / producent hiervan aansprakelijk, niet Opdrachtnemer.

9.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of boetes of wat dies meer zij ten aanzien van datalekken of andere onderdelen van de AVG of soortgelijke wetgeving. Opdrachtnemer adviseert hierover, maar de uiteindelijke beslissingen hierover dient Opdrachtgever zelf te nemen.

9.11 In het geval dat Opdrachtnemer als onderdeel van de Diensten bijvoorbeeld een ethical hacker of een soortgelijke ZZP-er zou inschakelen om bijvoorbeeld de veiligheid van een systeem te toetsen, dan is terzake uitsluitend Opdrachtgever en/of de betreffende ZZP-er aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer terzake.

 

Artikel 10.            Geheimhouding

10.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

10.2 Opdrachtnemer mag de knowhow die is opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

10.3 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

10.4 Opdrachtgever dient ook de relaties van Opdrachtnemer geheim te houden, en mag deze relaties (zoals de door Opdrachtnemer ingezette freelancers) zelf niet benaderen of inschakelen voor opdrachten gedurende een periode tot 6 maanden na het einde van de Opdracht.

 

Artikel 11.          Varia

11.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Opdrachtnemer aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van overeenkomst en algemene voorwaarden. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert. Zo nodig doet een rechter dat als de kwestie aan hem wordt voorgelegd.

11.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen partijen eerst te proberen om deze onderling op te lossen, eventueel met behulp van een bemiddelaar of mediator. Pas wanneer dit gedurende drie maanden niets heeft opgeleverd, zijn Partijen gerechtigd zich tot de rechter te wenden, behalve in geval van duidelijk spoedeisend belang of eenvoudige incassozaken. Conflicten dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.